Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Privacy verklaring Best en West In- en Ompakkers B.V.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op welke manier deze gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Best en West In- en Ompakkers B.V., de verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te J.C. van Markenlaan 3 te Rijswijk, KvK 27192392

Best en West In- en Ompakkers B.V. verricht productiewerkzaamheden (o.a. in- en uitpakwerkzaamheden) voor bedrijven.

 

 

Persoonsgegevens

Best en West In- en Ompakkers B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

Best en West In- en Ompakkers B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je voor ons aan het werk bent en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij je inschrijft bij Best en West In- en Ompakkers B.V.:

 

·       Voor- en achternaam

·       Geslacht

·       Geboortedatum

·       Nationaliteit

·       Adresgegevens

·       Telefoonnummer

·       Burgerlijke status

·       E-mailadres

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als jij in dienst komt bij Best en West In- en Ompakkers B.V.:

 

·       Bankrekeningnummer

·       Burgerservicenummer (BSN)

·       Gegevens eventuele partner

·       Gegevens over beschikbaarheid en verlof

·       Kopie legitimatie

·       Verzuimregistratie

·       Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming is gegeven

Doeleinden

Best en West In- en Ompakkers B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·       Kunnen beoordelen van je geschiktheid en beschikbaarheid voor de bemiddeling naar werk;

·       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere mailings;

·       Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;

·       Afhandelen van de verloning of de facturatie;


 

Best en West In- en Ompakkers B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en afdracht van te betalen belastingen/premies.

 

Delen met derden

Best en West In- en Ompakkers B.V. deelt je persoonsgegevens met bedrijven waar je productie of overige werkzaamheden verricht als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het verwerken van je gegevens.

Best en West In- en Ompakkers B.V. blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaartermijnen

Best en West In- en Ompakkers B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

·       Als je niet werkzaam bent geweest Best en West In- en Ompakkers B.V.: De persoonsgegevens worden tot 2 jaar na uw toestemming bij ons bewaard.

·       Als je wel werkzaam bent geweest voor Best en West In- en Ompakkers B.V. hebben wij een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens uit je personeelsdossier te bewaren.

·       Gegevens van de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn bewaren wij 7 jaar na uitdiensttreding (Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 52 (fiscale bewaarplicht).

·       Je loonbelastingverklaring en kopie legitimatie zullen wij na 5 jaar verwijderen (Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (ID-bewijzen en loonheffingskortingen).

 

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die Best en West In- en Ompakkers B.V. verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;

 

·       u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;

·       wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;

·       wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

 

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via avg@bestenwest.nl Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

 

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten)


dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via avg@bestenwest.nl Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

 

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Best en West In- en Ompakkers B.V., dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijden het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de

AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Best en West In- en Ompakkers B.V. met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Best en West In- en Ompakkers B.V., dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen. Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:

 

·       het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;

·       de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;

·       de door Best en West In- en Ompakkers B.V. te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacy-beleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-427 94 00 of via e-mail: avg@bestenwest.nl

Latest News